No Ora et Labora Prayer Group, Religious Education (K-12)